Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną                           Bax Baumaschinen Polska sp. z o.o.

§1 Zakres regulacji

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz sposób sprzedaży dokonywanej przez Bax Baumaschinen Polska sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Właścicielem Sklepu i podmiotem dokonującym sprzedaży jest Bax Baumaschinen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Wierzbowej 2, 62-002 Suchy Las.
 3. Zasady ochrony danych i prywatności klientów Sklepu określa Polityka Prywatności.

 

§2 Definicje

 1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - dostarczenie Klientowi Towaru określonego w zamówieniu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Kuriera.
 3. Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 4. Konsument - Klient, będący osobą fizyczną i dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kurier- firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy.
 6. Przedsiębiorca - Klient, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonujący zakupu związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin.
 8. Sprzedawca - Bax Baumaschinen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Wierzbowej 2, 62-002 Suchy Las, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177808, kapitał zakładowy 50 000 zł, REGON: 634529072; NIP: 7811738708.e-mail: bax@bax-maszyny.pl
 9. Strony Sklepu - strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.e-bax.pl
 10. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na Stronach Sklepu
 11. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§3 Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Sklepu, wybiera Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „ dodaj do koszyka”. Klient po skompletowaniu całości zamówienia składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu polecenie „zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 1. W czasie składania zamówienia Klient dokonuje wyboru rodzaju dokumentu księgowego (faktura Vat, paragon), sposobu dostawy i sposobu płatności.
 1. Złożenie zamówienia poprzez użycie polecenia „zamawiam i płacę” stanowi przyjęcie oferty sprzedaży złożonej przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 2. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.

§4 Płatności

 1. Na Stronie Sklepu, przy danym Towarze podane są zarówno ceny netto jak i brutto. Ceny te nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać zapłatę za zamówione Towary:

a)    przelewem bankowym za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności

b)   kartą płatniczą lub przelewem bankowym za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności

c)    przelewem bankowym, na nasze konto do transakcji w sklepie internetowym nr: 35 1750 1019 0000 0000 3486 1501

d)    gotówką lub kartą przy odbiorze

 1. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej
  z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 1. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta drogą mailową. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§5 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronach Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy.
 4. Termin Dostawy wynosi do 3 Dni roboczych.
 5. Realizacja zamówienia może nastąpić przez Dostawę lub odbiór osobisty Klienta. Klient dokonuje wyboru podczas składania zamówienia.
 6. Zasady Dostawy:

a)    Dostawa następuje za pośrednictwem Kuriera na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

b)   W dniu nadania przesyłki Klientowi przesyłana jest mailowo informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

c)    Klient powinien zbadać otrzymaną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności Kuriera. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Kuriera spisania właściwego protokołu.

d)    Sprzedawca, zgodnie ze wskazaniem Klienta, dołącza do przesyłki paragon albo fakturę VAT

e)    W razie nieobecności Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu, Kurier pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Kuriera, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 1. Zasady odbioru osobistego:

a)    Klient odbiera Towar pod adresem: Bax Baumaschinen Polska Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 2, 62-002 Suchy Las,

b)   Odbiór jest możliwy w godzinach 8:00 – 16:00

c)    Odbiór osobisty jest bezpłatny.

d)    Towar jest przygotowany do odbioru w ciągu 1 dnia od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia, że zamówienie zostało opłacone.

e)    W dniu przygotowania Towaru do odbioru Klientowi przesyłana jest mailowo informacja potwierdzająca przygotowanie Towaru do odbioru.

f)     Warunkiem wydania Towaru jest posiadanie przez Klienta wydruku potwierdzenia realizacji zamówienia (chyba że wybrano płatność przy odbiorze)

g)    Klient powinien zbadać przekazany Towar w sposób przyjęty w sytuacji danego danego rodzaju, w obecności pracownika Sprzedawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Klient ma prawo żądać od pracownika Sprzedawcy spisania właściwego protokołu.

h)    Sprzedawca, zgodnie ze wskazaniem Klienta, dołącza do przesyłki paragon albo fakturę VAT

i)     Klient potwierdza odbiór Towaru przez podpis dokumentu odbioru

j)     W przypadku niezrealizowania odbioru osobistego przez Klienta w ciągu 5 Dni Towar wraca do Sklepu, a Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem sposób realizacji zamówienia.

§6 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, na zasadzie rękojmi jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. W przypadku wad Towaru Klient może:

a)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b)   żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy. Koszt dostarczenia Towaru przez Konsumenta pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 5. Jeśli Klientem jest Przedsiębiorca rękojmia jest wyłączona i stosuje się zasady gwarancji Producenta
 6. Do umów zawartych z Konsumentami nie stosuje się postanowień zasad gwarancji.

§7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od chwili otrzymania Towaru.
 2. Konsument odstępuje od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór jest umieszczony pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 7. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca na żądanie Konsumenta poinformuje go o kosztach zwrotu rzeczy drogą mailową.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§8 Wymagania techniczne. Bezpieczeństwo. Działania bezprawne.

 1. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa:

a)    Internet Explorer

b)   Chrome

c)    FireFox

d)    Opera

e)    Safari

z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu od 320 pikseli.

 1. Stosowanie plików "cookies" jest bliżej omówione w Polityce Prywatności.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu Internetowego, Strony Sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z tych praw może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w razie umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §9 Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2016.

Aktualności
 • Bax Baumaschinen drugim...

  Od 1 stycznia 2016 drugim obok Bax Baumaschinen dystrybutorem maszyn marki Sennebogen w Polsce, będzie Komatsu Poland, którego obszar działania obejmie wschodnią część kraju....
 • BAX na targach BUDMA w...

  Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska na targach BUDMA w Poznaniu ( teren INTERMASZ CAFE, pawilon 7A), gdzie będziemy prezentować maszyny: minikoparki...

Menu

Zawartość koszyka

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Suma

Zobacz koszyk

Zawartość schowka

Brak produktów

Zobacz schowki